مشتریان عمده نفت ایران، اروپا را در تحریم نفت همراهی نمی كنند

آخرین اخبار