مخصوصا سازمان ملل متحد در این پروسه است . موصوف همچنان از جامعه جهانی تقاضا میکند تا استقلال و بیطرفی کمیسیون مستقل انتخابات و عدم مداخله ی حکومت در امور ان را جداً تضمین نماید . به باور ایشان ائتلاف