درستی و شفافیت و جامعیت این پروسه تاکید داشته و نیاز بر این دانسته تا پروسه انتخاباتی را تقویت و بهبود بخشند . موصوف افزود یوناما در نظر دارد تا در راستای ارتقا‌ء ظرفیت کارمندان و کمک ها تخنیکی کمیسیو