تغییر رهبری همزمان با اختتام برنامه انتقال امنیتی در جریان است. یان کوبش نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن ابراز مطلب فوق به رسانه ها گفت : «جهت داشتن پروسه شفاف انتخابات باید اصلاحات انتخاباتی