بن بست

  • بن بست فساد اقتصادی

     دولتمردان افغانستان مجلس را به مساعدت و همکاری در زمینه تنظیم و تصویب برنامه ای جامع و فراگیر در زمینه اصلاح سیستم اداری و مبارزه…

    یکشنبه, 28 جوزا , 1391
  • بن بست استراتژي ده ساله آمريكا در افغانستان

        چيزي ديگري كه ذهن تحليلگران را در قبال سياست آمريكا دچارتنش مي سازد سياست فصلي آمريكا در برابر رويدادهاي سياسي است. سياست فصلي…

    سه شنبه, 15 حمل , 1391