با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری بحث های شدید در راستای بسیج سیاسی