- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اعمار 4 باب مکتب درشهر شبرغان

آریانانیوز: به هدف افزایش دسترسی اطفال بیجاه شده گان داخلی، سنگ تهداب 4 باب مکتب درشهر شبرغان گذاشته شد.

محترم عبدالحی یشین رییس معارف آن ولایت ضمن سپاسگذاری ازاداره کمک های بشری اروپا اضافه نمودند: به هدف افزایش دسترسی اطفال بیجاه شده گان داخلی در قریه های پمپ خانه، قریه قوچین، چهار پیکال ونوآباد ترکستان ولایت جوزجان، اینک مکاتب فوق الذکر بصورت پخته واساسی مجهز باتمام ملحقات آن توسط موسسه اکتید اعمارمی گردد.

همچنان محترم یشین اضافه نمودند: اعمارمکاتب مذکورجمعا مبلغ سیزده ملیون افغانی را احتوا می کند که از بودیجه اداره کمک های بشری اروپا تمویل می گردد.