- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

تصویر/ استراحت گاه معتادین مواد مخدر

آریانانیوز: ایستگاه ملی بس به استراحت گاه معتادین مواد مخدر مبدل شده است…

با ملیون ها افغانی حیف ومیل بودیجه ملت فقیر ایستگاه ساخته شد اما ملی بس درک ندارد و اکنون به خوابگاه معتادین مبدل شده است.