- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ورود 33 ملیون دالر کمک نقدی بشردوستانه به افغانستان

آریانانیوز: د افغانستان بانک اعلام کرد که به سلسله‌ کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، 33 ملیون دالر کمک نقدی دریافت کرده است…

د افغانستان بانک افزوده که این کمک سازمان ملل را روز گذشته در میدان هوایی کابل تحویل گرفته و از آنجا به بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) انتقال داده است.

این در حالی است که د افغانستان بانک هفته گذشته نیز 32 ملیون دالر کمک نقدی از سازمان ملل دریافت کرده‌بود.

سازمان ملل بیش از یک ماه پیش اعلام کرد که تا چهارماه آینده، هفته 20 ملیون دالر برای رفع کمبود نقدینه‌گی در د افغانستان بانک، کمک می‌شود.

این کمکها بخاطری انجام می‌شود که طالبان چهار ماه برای تشکیل حکومت همه گیر فرصت خواسته اند.