- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

گزارش یونیسف درباره محرومیت ملیون ها طفل افغان از تحصیل

آریانانیوز: صندوق حمایت اطفال ملل متحد گفته است که هنوز هم بیش از ۴ ملیون طفل که بیش از نصف آن دختران اند از رفتن به مکتب محروم اند…

صندوق حمایت اطفال ملل متحد یونیسف می‌گوید که در سه ماه اخیر زمینۀ آموزش را به بیش از یکصدوچهل و دو هزار طفل در افغانستان فراهم کرده است.

این اداره در حساب رسمی تویترش نوشت که در این مدت از ۵۳۵۰ صنف درسی محلی حمایت کرده است.

صندوق حمایت اطفال ملل متحد گفته است که هنوز هم بیش از ۴ ملیون طفل که بیش از نصف آن دختران اند از رفتن به مکتب محروم اند.

به گفته این اداره، کارهای بیشتری باید در خصوص آموزش اطفال در افغانستان صورت گیرد.