- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

کمک مالی ده میلیون دالری بانک جهانی با وزارت مخابرات

آریانانیوز: آقای وحیدی گفته که این کمک که هدف آن بهبود بخشیدن به خدمات مخابراتی و پوسته رسانی است.

 

قرار است بانک جهانی ده میلیون دالر به وزارت تکنالوژی معلوماتی کمک کند.

 

عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تأکید می‌کند این کمک که هدف آن بهبود بخشیدن به خدمات مخابراتی و پوسته رسانی است، تا یک سال دیگر در اختیار این وزارت قرار داده خواهد شد.

 

امریکا، فرانسه، آذربایجان و ترکیه کشورهای استند که به گفته آقای وحیدی افغانستان را در راستای بهبود خدمات مخابراتی یاری می‌رسانند.