- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

وقتی حس انسان دوستی مانع پرواز می شود…

آریانانیوز: پیلوتان خطوط هوایی در سراسر جرمنی در اقدامی انسان دوستانه حاضر به عودت اجباری پناهند ه گان افغان به افغانستان نشدند!

در حالی که دولت جرمنی با وجود هشدارهای افزایش ناامنی سازمان حمایت از پناهجویان در این کشور، اخراج اجباری را از سر گرفته است اما پیلوتان این کشور از بازگرداندن پناهجویان افغان خودداری کرده‌اند.

پیلوتان خطوط هوایی در سراسر جرمنی با انتقاد از اخراج پناهجویان افغان به کشورمان از پرواز خودداری کردند.

دولت جرمنی اعلام کرده است که تاکنون 222 پرواز حاوی پناهجویان برای اخراج به افغانستان به دلیل امتناع پیلوتان از پرواز متوقف شده است.

این پیلوتان تصریح می‌کنند نمی‌خواهند هیچ نقشی در بازگرداندن پناهجویان افغان به افغانستان داشته باشند.

از سوی دیگر، شمار پناهجویانی که درخواست پناهنده گی‌ آنها رد شده و در خواست بازنگری داده‌اند نیز رو به افزایش است.

براساس این راپور، حدود 85 پیلوت شرکت هوایی لوفتانزا و شرکت یورو وینگز در فاصله ماه جَنیوری تا سِپتِمبر سال جاری عیسوی از بازگرداندن پناهجویان افغان خودداری کرده‌اند.

از این میان حدود 40 پرواز توسط پیلوتان در میدان هوایی دوسلدورف متوقف شده و این میدان هوایی به دلیل اخراج پناهجویان بارها شاهد برگزاری تظاهرات بوده است.

بیشتر پروازهای حامل پناهجویان اخراجی از جرمنی که حدود 140 پرواز بود در میدان هوایی فرانکفورت متوقف شده است.