- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

وعده های انتخاباتی رییس جمهور غنی به مردم زابل

آریانانیوز: آیا تا دو ماه دیگر رییس جمهور غنی می تواند این وعده هایش را عملی سازد؟

وعده های انتخاباتی اشرف غنی به مردم زابل:

در هر ولسوالی زابل یک مسجد به گونه پخته و اساسی اعمار می گردد و سایر مساجد ولایت زابل نیز ترمیم و بازسازی خواهند شد.

یک کندک سرحدی در ولایت زابل ایجاد می گردد.

به میدان هوایی و کاریزهای زابل توجه جدی صورت می گیرد.

شفاخانه ولایتی زابل تخصصی می شود.

ایجاد فاکولته زراعت و شرعیات در پوهنتون زابل.

استخدام کادرهای زابل در پست های دولتی در کابل و سایر ولایات.

بازسازی سرک های ولایت زابل.

سهمیه حجاج زابل 50 تن افزایش می یابد.

آیا تا دو ماه دیگر رییس جمهور غنی می تواند این وعده هایش را عملی سازد؟ اگر اشرف غنی این وعده ها را بخاطر سال های بعد داده باشد؛ آیا این حرف ها کمپاین پیش از وقت و سو استفاده از موقف ریاست جمهوری نیست؟