15 جدی 1390 - همه اخبار

واگذاری مسئوليت زندان بگرام به حكومت افغانستان

واگذاری مسئوليت زندان بگرام به حكومت افغانستان

براساس اعلاميه اي كه از سوي دفتر رئيس جمهوري افغانستان منتشر شده، ظرف اين يك ماه، علاوه بر زندان بگرام، ساير زندانياني كه در بازداشت نيروهاي آمريكا در افغانستان هستند، نيز بايد به دولت افغانستان سپرده شوند. زندان بگرام، بزرگترين بازداشتگاه نيروهاي آمريكايي در افغانستان است كه در آن بيش از هزار نفر از افراد مظنون به همكاري با طالبان و القاعده زنداني هستند.
در اعلاميه رياست جمهوري افغانستان آمده است كه ارزيابي تازه دولت افغانستان از زندان بگرام، نشان مي دهد كه در اين بازداشتگاه، با زندانيان، براساس قوانين افغانستان و معيارهاي حقوق بشري رفتار نمي شود. اعلاميه افزوده است كه اين ارزيابي اخيرا از سوي كميسيوني كه رياست آن را گلرحمان قاضي، رئيس كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي افغانستان، به عهده داشت، انجام شده است. همچنين در اعلاميه آمده است : “اين گزارش از نقض قانون اساسي، ساير قوانين نافذ، كنوانسيون هاي جهاني و قوانين حقوق بشري در اين زندان (بگرام) خبر داده است. رئيس جمهوري كشور به كميسيون وظيفه سپرد تا از تاريخ پانزدهم جدي (دي) تا يك ماه ديگر، براساس توافقات قبلي، زندانيان بگرام و ساير زندانياني را كه در اختيار خارجي ها هستند، به شكل مكمل به حكومت افغانستان بسپارد تا از نقض بيشتر حاكميت دولت افغانستان در اين زمينه جلوگيري شود.”
انتقادها و نگراني ها
در مورد انتقال مسئوليت نگهداري از زندانيان بگرام به دولت افغانستان، از قبل توافق وجود داشته است و سال گذشته، آمريكا بخشي از اين زندان را به حكومت افغانستان سپرد و براساس همين برنامه، قرار است تا جنوري/ ژانويه سال ۲۰۱۲، كنترل كل زندان بگرام از آمريكايي ها به دولت افغانستان منتقل شود. زندان بگرام، در گذشته يكي از بدنام ترين بازداشتگاه هاي آمريكايي ها بوده است و نهادهاي حقوق بشري، بارها از شكنجه و بدرفتاري با زندانيان در آن گزارش كرده اند.
در حال حاضر، به جز صليب سرخ بين المللي، هيچ نهاد ديگري اجازه بازديد از زندانهاي تحت كنترل آمريكايي ها را در افغانستان ندارد و اين مسئله به نگراني ها در مورد شرايط نگهداري از زندانيان در اين زندان و ديگر بازداشتگاه هاي آمريكايي در افغانستان دامن زده است. به همين دليل، دولت افغانستان بارها از آمريكا خواسته است كه مسئوليت نگهداري از زندانيان را به نهادهاي دولتي افغانستان واگذار كند. اما اين درخواستها در حالي مطرح مي شود كه توانايي دولت افغانستان نيز براي نگهداري از زندانيان زير سوال بوده است.
انتقادهاي زيادي در مورد وضعيت زندان پلچرخي افغانستان و زندانهايي كه در ولايات اين كشور وجود دارد، مطرح است و در چند مورد، زندانيان به دليل نبود امكانات لازم زندانيان، دست به اعتصاب غذايي زده اند. انتقال مسئوليت زندان بگرام به نيروهاي افغان، بخشي از يك برنامه بزرگ انتقال مسئوليت ها از ناتو به دولت افغانستان است كه انتظار مي رود تا سال ٢٠١٤ ميلادي، با انتقال كامل مسئوليت هاي امنيتي به دولت افغانستان، تكميل شود.

بیشتر بخوانید  از پنهان سازی آمار کشته های امارت تا بیم طغیان طالبان غیر پشتون
همرسانی کنید!