- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

گفتگوی رییس جمهور غنی با قوماندانان قول اردوهای قوای خاص و قوای هوایی

آریانانیوز: رییس جمهور غنی با قوماندانان قول اردوی قوای خاص و قول اردوی قوای هوایی از طریق ویدیوکنفرانس صحبت نمود…

به نقل از ارگ، در این ویدیوکنفرانس که داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی نیز حضور داشت، ابتدا دگر جنرال محمد فرید احمدی قوماندان قول اردوی قوای خاص و دگرجنرال فهیم رامین قوماندان قول اردوی قوای هوایی، ضمن ارایه گزارش از دستآوردهای اخیر و برنامه های محاربوی بعدی شان، مشکلات قطعات مربوطه شانرا در عرصه های مختلف، با سرقوماندان اعلی قوای مسلح شریک ساختند.

سپس رییس جمهور غنی صحبت نمود و به آنان در خصوص رفع به موقع ضروریات و نیازمندی های مادی و تخنیکی و سرمایه گذاری بیشتر روی ارتقای ظرفیت ها، هدایات لازم داد.

در اخیر این ویدیوکنفرانس به قوماندانی قول اردوی قوای خاص و قوماندانی قول اردوی قوای هوایی هدایت داده شد تا با توجه به جدی بودن تهدید شیوع ویروس کرونا، تدابیر خیلی جدی را به منظور حفظ سلامت پرسونل شان، روی دست گیرند.