- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

طالبان در اندیشه ایجاد امارت اسلامی در افغانستان

آریانانیوز: عبدالله عبدالله گفت که طالبان خواستار ایجاد امارت اسلامی در افغانستان استند…

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور که درنشست اقتصاد جهانی در سویس سخن می زد گفت که طالبان می پندارند نظامی را که آنان می خواهند مردم نیز می خواهند درحالی که چنین نیست.او بزرگترین مانع را دربرابر صلح، انکار طالبان ازگفت‌وگو با حکومت می‌گوید.

آقای عبدالله درگفتمانی درباره صلح وآشتی از ایجاد تغییرات فراوان درهژده سال گذشته در زنده‌گی مردم سخن می زند اما ازدست رفتن برخی ازفرصت‌ها را نیز می پذیرد.

اقای عبدالله گفته است: مانع اصلی این است که طالبان چندین بار نشست رو در رو با حکومت افغانستان را رد کرده اند. ما می‌گویم به شمول خروج نیروهای امریکایی وناتو وشیوه حکومت داری گفت‌وگو نماییم اما آنان می‌گویند درباره خروج با امریکاییان گفت‌وگو می کنیم.

او به این باوراست که مردم هیچ گاهی ازدستاوردهای یک ونیم دهه گذشته به عقب نخواهند رفت وامارت طالبان را نخواهند پذیرفت.

عبدالله در این باره افزود: برای آغاز گفت‌وگوها پیش شرط است، نخیر زیر ما هیچ پیش شرط را برای آغاز گفت‌وگوها با طالبان وضع نکرده ایم. اما طالبان مفکوره معینی دارند. درهژده سال گذشته چیزهای زیادی درافغانستان تغییر کرده اند، مردم ازحقوق شان به عقب نخواهند رفت.