- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ضیافت افطاری رییس جمهور با رؤسا و نماینده گان احزاب سیاسی کشور

آریانانیوز: رییس جمهور غنی در این دیدار بر تداوم مشورت ها با احزاب تاکید ورزید و گفت که اکنون زمان قربانی است و بدون حضور زنان و جوانان اجماع ملی ایجاد شده نمی تواند…

رییس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته نماز شام را با رؤسا و نماینده گان احزاب سیاسی کشور ادا کرد و در ضیافت افطاری با آنان درخصوص فصل نو بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، صحبت نمود.

در این دیدار ابتدا رییس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری صحبت کرد و بعداً شماری از رؤسای احزاب سیاسی در مورد خروج نیروهای بین المللی و نقش احزاب سیاسی در حمایت از نظام و نیروهای امنیتی و دفاعی، نقش زنان در مصالحه و همکاری حکومت در تمام محورها با احزاب سیاسی به منظور ارتقای نقش آنان، معلومات ارائه کردند.

رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت آنان، با اشاره به ایجاد ماحول جدید پس از اعلام خروج نیروهای بین المللی از افغانستان گفت که فرصت ها نسبت به خطرات به مراتب بیشتر است و بعد از دو دهه به سوی حاکمیت ملی قوی میرویم.

رییس جمهور افزود: نقطه کلیدی این است که باید به اجماع ملی برسیم و بی طرفی افغانستان به سطح منطقوی و بین المللی حفظ گردد.

رییس جمهور غنی در اخیر سخنانش بر تداوم مشورت ها با احزاب تاکید ورزید و گفت که اکنون زمان قربانی است و بدون حضور زنان و جوانان اجماع ملی ایجاد شده نمی تواند.