- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

صلح و آینده مبهم انتخابات ریاست جمهوری

آریانانیوز: به نظر میرسد مسئله دوگانه صلح و انتخابات فراتر از اختلاف بین دولت و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و تیم ارگ باشد…

هنوز چند روزی از شروع کمپاین های انتخاباتی نگذشته است که 8 نامزد ریاست جمهوری اعلام کردند که انتخابات را تحریم می کنند و قصد دارند نامزدان دیگری را نیز برای پیوستن به تحریم انتخابات ترغیب کنند. همچنین آنها اعلام کردند که در انتظار مشخص شدن نتیجه روند مذاکرات صلح خواهند بود. این درحالی است که انتخابات ریاست جمهوری تاکنون چندین نوبت توسط دولت به تعویق افتاده بود.

اما به نظر می رسد مسئله دوگانه صلح و انتخابات فراتر از اختلاف بین دولت و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و تیم ارگ باشد. آنچه از این به تعویق انداختن ها و تحریم ها می توان برداشت کرد، این است که امریکا به دنبال این است که پروگرام صلح را به حیث اولویت اصلی خود نسبت به برگزاری انتخابات افغانستان پیگیری کند. خصوصا زمانی که مخالفان برگزاری انتخابات پیش از به نتیجه رسیدن صلح بیش تر از موافقان است. همچنانکه عمران خان به حیث حامی اصلی طالبان نیز گفته بود که طالبان باید در برگزاری انتخابات اشتراک کنند.

طرح اصلی امریکا و بازیگران بین المللی پیرامون این کشور این است که هرچه سریعتر طالبان را وارد روند دولت سازی در افغانستان کنند و لزوم چنین امری اولویت بخشیدن به گفتگوهای صلح و کند کردن سرعت انتخابات تا زمان مشخص شدن نتیجه مذاکرات است. با این حال امریکا در این جهت ابزارهای متنوعی نیز دارد. برای مثال گاهی این اقدام از طریق دولت و گاهی نیز از طریق نیروهای اوپوزوسیون و گاهی هم با تکیه بر بهانه افزایش ناامنی انجام میشود.

نکته جالب توجه در این خصوص این است که در هفته گذشته جریان رسانه ای داخلی افغانستان از یک سو سلامت انتخابات را زیرسوال برده است و از سوی دیگر با تکیه برعواملی چون ناامنی، مخالفت اوپوزوسیون افغانستان و نارضایتی مردم، انتخابات پیش رو را انتخاباتی کم رنگ و بااقبال عمومی پایین جلوه داده است.

امریکا این نکته را می داند که در صورت برگزاری انتخابات پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح با طالبان، این گروه از توانایی تخریب انتخابات برخوردار است و حتی ممکن است به دلیل تسلط طالبان در بسیاری از مناطق افغانستان انتخابات برگزار نشود. با این حال بایستی به این نکته توجه کرد که ادامه کار دولت آقای غنی پس از مهلت اعلام شده توسط ستره محکمه غیرقانونی است و این مسئله تاکنون نیز با انتقادات بیشماری رو به رو بوده است. در صورت ادامه این شرایط بایستی منتظر باشیم که با رسیدن به زمان برگزاری انتخابات، زمزمه های شکل گیری یک دولت موقت برای مدیریت مرحله گذر به صلح و برگزاری انتخابات افزایش بیابد.