- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

درخواست شرکت برشنا از باشنده گان افغانستان

آریانانیوز: شرکت برشنا از باشنده گان افغانستان خواست تا برای تامین امنیت تاسیسات برق با این اداره همکاری نمایند…

شرکت برشنا از باشنده گان افغانستان خواسته تا برنامه های شان را در مورد تامین امنیت پایه ها و سایر تأسیسات برق، در اختیار این اداره بگذارند.

سنگر نیازی سخنگوی این شرکت گفت که پس از مشوره های گسترده، آنها طرح مردم را خواسته اند: بار دیگر خواستیم تا هموطنان ما طرح های شان را با ما شریک سازند، تا بتوانیم روی طرحی کار کنیم که برای تامین امنیت تاسیسات برق، مفید و عملی ثابت شود.

به گفتۀ شرکت برشنا، در شش ماه گذشته، ۳۹ پایه برق در نتیجه انفجارها در مناطق مختلف تخریب شده. این شرکت می‌گوید، ملیون‌ها افغانی هم زیانمند شده است.

شرکت برشنا برای دریافت طرح‌های مردم، آدرس ویبسایت خود را در صفحه فیسبوک شریک ساخته است.