- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

سرقت از انبار مهمات پولیس در کابل

آریانانیوز: هفتاد میل جنگ افزار از یک ذخیرگاه مهمات پولیس در کابل دزدی شده است.منابعی بدون ذکر نام خود از دزدی شدن هفتاد میل جنگ افزار و سه کمره در ذخیرگاه های مهمات پولیس در کابل خبر داده اند…

این جنگ افزارها شامل تفنگچه ها و کمره های شب بین بوده که از یک بخش حمایوی پولیس در کابل دزدی شده است.

بر بنیاد گفته های منابع، چندین تن از سوی وزارت داخله در پیوند به این رویداد دستگیر شده اند.

با وجود تلاش های زیاد وزارت امور داخله نخواست در این باره ابراز نظر کند، اما یک مقام وزارت داخله این موضوع را تایید کرده گفت، بررسی ها درباره این موضوع جریان دارد.

دیده شود کسانی که در دزدی این مقدار جنگ افزار دست دارند مورد پیگرد قرار می گیرند و یا هم مقام های وزارت داخله در این باره خاموشی اختیار خواهند کرد.

دزدی این مقدار مهمات با واکنش تند اعضای ولسی جرگه نیز رو به رو شده است.

رسانه های پاکستانی راپور داده اند که به به تازه گی یک موتر کالاهای تجارتی را که از افغانستان به سوی پاکستان می رفت، هنگام تلاشی در سرحد ، بیش از ۲۰ سنایپر از آن به دست آمده است.

پولیس پاکستان گفته است که این جنگ افزارها به پاکستان قاچاق می شدند.