1 اسد 1395 - همه اخبار

دیدار تاج محمد جاهد با رییس انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا

دیدار تاج محمد جاهد با رییس انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا

آریانا نیوز: وزیر امورداخله درین دیدار از کمک های دولت و مردم ایالات متحده امریکا در بخشهای آموزش ، مشاوره دهی و تجهیز نیروهای پولیس ملی افغانستان طی سالهای گذشته ابراز امتنان نمود.

 

تاج محمد جاهد وزیر امورداخله گفت ، وظیفه پولیس، تنفیذ قانون در کشور میباشد اما در شرایط کنونی در افغانستان ، پولیس نه تنها در قبال مسئولیت های اساسی نیز وظایف های محاربوی را باهماهنگی نیروهای دفاعی کشور به پیش میبرند.

 

وزیر امورداخله از کمک های دولت و مردم ایالات متحده امریکا در بخشهای آموزش ، مشاوره دهی و تجهیز نیروهای پولیس ملی افغانستان طی سالهای گذشته ابراز امتنان نموده افزود، که کشور امریکا درکنارجامعه جهانی در راستای آموزش وتجهیزپولیس ملی بیشترین کمک و همکاری را نموده است.

 

همچنان وزیرامورداخله کشور، با اشاره به وضعیت امنیتی درکشورگفت، که گروهای تروریستی تحت عناوین مختلف نه تنها امنیت افغانستان بلکه میخواهند صلح وامنیت منطقه وجهان را به مخاطره اندازند.

 

درهمین حال رئیس انستیوت صلح ایالات متحده با اظهارخرسندی ازانکشافات اخیرکه درجهت تقویت وتوانمندسازی نیروی های امنیتی ودفاعی افغانستان صورت گرفته تصریح نمود که دولت ومردم امریکا به ادامه کمک وهمکاری های همه جانبه ی خود به افغانستان ، به ویژه درسکتورامنیتی متعهد بوده ودرآینده نیزدرکنارمردم افغانستان قرارخواهند داشت.

بیشتر بخوانید  تاکید سرپرست د افغانستان بانک بر ارایه خدمات مالی و بانکی به اساس اصول شرعی
همرسانی کنید!