- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اعلامیه حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان در پيوند با اعلام نتايج انتخابات

آریانانیوز: حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان با نشر اعلامیه ای به اعلام نتايج انتخابات واکنش نشان داد…

اعلامیه حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان:

بسم الله الرحمن الرحيم

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها
(قرآن كريم)
به راستى كه خداوند شمارا امر كرده است كه امانت را به اهلش بسپاريد.

ملت شرافتمند وعزيز افغانستان
برادران وخواهران ؛

السلام عليكم و رحمت الله وبركاته

لازم ميدانيم كه در رابطه به اعلان فرمايشى و تقلبى نتايج انتخابات از طرف كميسيون نا مستقل آن، كه نتيجه را به نفع اشرف غنى اعلام نموده نكات چندى را ياد آورى نماييم.

(الف) پيش از انتخابات جارى طى بحثهاى طولانى تكت هاى انتخاباتى بشمول تيم آقاى اشرف غنى به توافق رسيدند كه براى تأمين شفافيت، قانون انتخابات طورى تعديل شود كه تنها رايى مدار اعتبار باشد كه بايو متريك شده در زمان معين باشد و اين توافق همه جوانب از سوى اشرف غنى منحيث رييس جمهور بحيث قانون تعديل شده انتخابات فرمان داده شد كه در اين فرمان ماده نزدهم آن صراحت دارد كه راى بدون بايو متريك اعتبار داده نميشود.

(ب) راى مردم امانت مردم است كه در روز انتخابات ٦ ميزان، شفاف وبايومتريک شده در صندوقها ريخته و به كميسيون انتخابات بعنوان امانت سپرده شد كه كميسيون انتخابات بايد بعد از طى مراحل پيش بينى شده در قانون در روز اعلام نتايج امانت مردم را آن طورى كه است اعلام مينمود ومطابق فرموده خداوند متعال امانت را به صاحبش ميرسانيد، اما اين طور نشد بلكه كميسيون نا مستقل انتخابات با فشار تهديد و تطميع تيم ارگ بيش از سه صد هزار راى باطل وفاقد اعتبار و مشكوك را شامل چرخه شمارش آراء نموده و به اين تريب به راى مردم كه امانت مردم است خيانت كردند.

(ج) با توجه به موارد فوق الذكر حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان بحيث يك جريان سياسى ريشه دار كه در طى دو دهه نوين در تحولات سياسى كشور وانتخابات هاى قبلى يك جهت قضيه واثر گذار بوده و در انتخابات فعلى هم در تيم ثبات وهمگرايى نقش تعيين كننده داشته است، نتايج اعلان شده مملو از تقلب ودر سايه اى تهديد وتطميع را نپذيرفته وآن را با قاطعيت رد مينمايد.
(د) حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان از كميسيون محترم شكايات انتخاباتى ميخواهد كه به موارد شكايات تيم ثبات وهمگرايى وديگر تكت هاى شامل رقابت رسيدگى جدى نموده و موارد آتى را كه راى هاى باطل و مشكوك است از راى پاك مردم جدا ونتيجه شفاف را به اطلاع مردم برساند.

(١) ٣٠٠ سه صد محل شامل ٤٠٠٠٠ چهل هزار راى بدون بايو متريك كه به صراحت قانون باطل است

(٢) ١٠٢٠١٢ يكصد و دوهزار راى كه خارج از زمان راى دهى بايو متريك شده كه بطلان آن واضح است

(٣) ٦٣٠ ١٣٧ يكصد و سى وهفت هزار و ششصد وسى را ى مشكوك كه بايد بطور قطع به تفتيش حواله ميشد كه در عوض وارد آراء گرديد

(٤) حدود ٥٠٠٠٠ پنجاه هزار راى عكس از روى عكس كه تفكيك نگرديده در حاليكه در بطلان آن شكى وجود ندارد

(٥) بيشتر از صد محل كه به باز شمارى فرستاده شد ولى رايى در صندوقها وجود نداشت كه راى تقلبى منسوب به آن محلات باطل اعلان نگرديد

(هـ) اين موارد فوق وبرخى موارد ديگر كه عليه آن شكايت درج شده بايد هر چه سريعتر بررسى وراى هاى پاك از نا پاك تفكيك وباطل اعلان گردد ودر صورت عدم بطلان راى هاى ناپاك كشور بطرف يك بحران سوق داده خواهد شد و نيز حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان نتيجه انتخابات مملو از تقلب را نپذيرفته و در راه دفاع از آراى پاك مردم از تمام گزينه هاى قانونى و مشروع استفاده خواهند كرد.

حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان