- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور

آریانانیوز: جلسه فوق العاده به رییس جمهور غنی به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از شیوع آن، تدویر یافت…

در این جلسه که ّشب گذشته در ارگ انجام شد، ابتدا داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی صحبت کرد و ضمن تاکید بر آگاهی عامه، گفت که برای دریافت آمار دقیق از واقعات ویروس متذکره، یک گروپ کاری ایجاد شده است. وی بر اتخاذ تدابیر لازم و اقدامات محافظتی وزارت صحت عامه و سایر ادارات مربوطه، تاکید ورزید.

متعاقباً داکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مورد خطرات ویروس کرونا و محمد هارون چخانسوری معین سیاسی و سرپرست وزارت امور خارجه، داکتر عالمه معین وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و عبدالکریم ملکیار معین تجارتی و سرپرست وزارت تجارت در مورد اقدامات محافظتی در قسمت رفت و آمد به کشورهای منطقه، وارادات و صادرات و هماهنگی با کشور ایران، معلومات ارایه کردند.

وزیر صحت عامه گفت که ما در پنج محور اساسی، نظارت و شناسایی واقعات، هماهنگی و بسیج، مدیریت واقعات، ترویج خدمات صحی، مدیریت خطرات و نیاز سنجی ها، آماده گی های لازم را روی دست گرفته ایم.

در این جلسه خاطرنشان گردید که به والیان هدایت داده شود تا در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، برنامه های همه جانبۀ آگاهی عامه را روی دست گرفته و به مردم اطلاع رسانی نمایند.

رییس جمهور غنی پس از استماع صحبت های متذکره، به ادارات مربوطه هدایت داد که در سطح منطقه و سازمان های بین المللی بخاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، هماهنگی صورت گیرد.

رییس جمهور به وزارت مالیه هدایت داد تا به منظور جلوگیری از شیوع ویروس متذکره، ۱۵ ملیون دالر را در اختیار وزارت صحت عامه قرار دهد و همچنان مبلغ ۱۰ ملیون دالر پول ریزرفی را نیز به وزارت متذکره تخصیص دهد.

وی با تاکید بر بسیج ملی در زمینۀ جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، گفت: گروپ کاری مؤظف است که با سکتور خصوصی به هدف جلوگیری از شیوع این ویروس به تفاهم برسد و به گونه هماهنگ با دولت کار کند.

رییس جمهور تصریح کرد که تسهیلات در تمام بنادر زمینی و هوایی فراهم شود، نقاط آسیب پذیر باید شناسایی گردد و در کنار سایر تدابیر، به ذخایر مواد غذایی و مواد سوخت، توجه ویژه صورت گیرد.

رییس جمهور غنی بر اطلاع رسانی از خطرات ویروس کرونا تاکید کرد و گفت که باید آگاهی دهی در محلات پُرتجمع، پوهنتون ها و مکاتب صورت گیرد، صدیق صدیقی سخنگوی رییس جمهور پلان آگاهی عامه را ترتیب نماید و همچنان میکانیزم تعقیبی روی دست گرفته شود.