بخش : اخبار, اقتصادی, سياسی -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : دوشنبه, ۱۲ جوزا , ۱۳۹۹ لینک کوتاه خبر :

برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست جمهوری

اشرف غنی - برگزاری جلسه فوق العاده شورای عالی اقتصادی در ارگ ریاست جمهوری

آریانانیوز: جلسه فوق العاده شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رییس جمهور غنی، از طریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار گردید...


به نقل از ارگ، ابتدا، اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت در رابطه به پروفایل های تجارتی و اقتصادی کشورهای میزبان اتشه های تجارتی، پلان صادرات و توسعه صنعتی، گزارش صادرات قالین، پالیسی تعرفه، اصلاحات در تصدی مواد نفتی و گاز مایع، چارچوب انکشاف سرمایه گذاری افغانستان، پالیسی مدیریت مواد نفتی کم کیفیت، پالیسی اصلاحی تصدی های پنبه و نساجی و ایجاد فدراسیون اتاق های افغانستان به اعضای جلسه معلومات ارایه کرد.

جلسه پس از بحث‌های همه جانبه روی موضوعات متذکره، پلان صادرات و توسعه صنعتی، طرح صادرات قالین، اصلاحات در تصدی مواد نفتی، چارچوب انکشاف سرمایه گذاری، پالیسی اصلاحی تصدی های پنبه و نساجی و ایجاد فدراسیون اتاق را در پرنسیب مورد تأیید قرار داد.
همچنان، وزارت صنعت و تجارت به جلسه پیشنهاد نمود، تا بخاطر صادرات قالین وطنی و جلوگیری از قاچاق آن از طریق کشور های همسایه، سبسایدی ۶ فیصدی در نظر گرفته شود و صادرات از طریق دهلیز های هوایی صورت گیرد.

سرپرست وزارت تجارت و صنعت، برای بهبود صنعت قالین ایجاد انستیتوت قالین بافی را با در نظرداشت معیار های کمی و کیفی و تقاضای بازار های جهانی مؤثر دانست و گفت که باید روی مشکلات اساسی صنعت قالین از قبیل شستشو، قیچی و بازاریابی برای قالین افغانی راه های حل اساسی تدارک گردد.
جلسهٔ شورای عالی اقتصادی به وزارت ها و ادارات مربوطه وظیفه سپرد، تا چارچوب پروفایل های اقتصادی و تجارتی جزء دپلوماسی فعال تجارتی و اقتصادی کشور گردد و به یک ماموریت مشترک اقتصادی برای نماینده گی های سیاسی افغانستان در هر کشور مبدل‌شود؛ اتشه های اقتصادی کشور مورد حمایت قرار گیرند، تا بتوانیم رابطه مستحکم تجارتی با تمام کشور ها برقرار نمائیم.

همچنان با توجه به مؤثریت کیفیت زیربنای بنادر در اعتبار ملی کشور و تاثیرات ناگوار آن بالای سکتور خصوصی و کاهش عواید، در قسمت بهبود کیفیت زیربنای بنادر به صورت اساسی کار صورت گیرد و در قسمت پالیسی تعرفه با تمرکز به اینکه تعرفه هدف نه بلکه وسیلۀ رشد اقتصادی می باشد بررسی صورت گیرد.

در قسمت اصلاحات در تصدی مواد نفتی و گاز مایع اصلاحات در بخش های ساختار تشکیلاتی، طرزالعمل کاری، تأمین ارتباط با کشورهای همسایه جهت تمویل نفت و گاز مورد ضرورت نهادهای دولتی و طی مراحل پروسۀ تدارکاتی جهت تمویل گاز مورد نیاز وزارت دفاع ملی به کمیسیون تدارکات ملی ارایه گردد، همچنان مقرره خریداری نفت و گاز هر چه عاجل طی مراحل گردد و بعد از رفع ملاحظات قانونی، جهت تصویب به مجلس کابینه ارایه گردد.

همچنان در جلسه تاکید صورت گرفت که در قسمت پالیسی پنبه و نساجی تعدیلات لازم در قانون شرکت های دولتی هر چه عاجل نهائی و در کمیتۀ قوانین یا شورای عالی حاکمیت قانون جهت نهائی سازی ارایه گردد و واحد انسجام شرکت های دولتی و مختلط مؤظف است؛ بررسی واضح مالی واقتصادی صنعت پنبه و نساجی را انجام داده و در یکی از جلسات شورای عالی اقتصادی ارایه نماید.

در ادامه، در قسمت چارچوب انکشاف سرمایه گذاری که نقطه کلیدی جلب سرمایه گذاری است، بحث شد و به منظور رفع مشکلات فرا راه سرمایه گذاری، آنعده اداراتیکه در سرمایه گذاری نقش دارند، مؤظف شدند، برای ایفای وظایف خویش ضرب الاجل مشخص زمانی داشته باشند، همچنان جهت تسهیل و تسریع روند سرمایه گذاری، باید سرمایه گذاری های خارجی از طریق واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور ریاست جمهوری صورت گیرد، در بخش برند سازی حق مالکیت معنوی، وزارت صنعت و تجارت مؤظف است، تا با مشاوریت ارشد رییس جمهور در امور حقوقی کار نمایند
در قسمت مبدل ساختن نساجی های متعدد پنبه و نساجی به یک شرکت واحد طبق زمانبندی مشخص به ادارت مربوطه به نتیجه برسند و بررسی واضح مالی صنعت پنبه و نساجی صورت گیرد، همچنان در مورد فدراسیون اتاق های افغانستان ادارات مربوطه جدول واضح آنعده خدماتیکه توسط اتاق تجارت ارایه می گردد و امتیازاتیکه در قبال آن کسب می نمایند را تهیه و در جلسات بعدی شورای عالی اقتصادی ارایه نمایند.

همرسانی کنید!
برچسب ها