- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

ضرر 9 ملیاردی برشنا شرکت از تخریب پایه‌های برق توسط مخالفان مسلح دولت

آریانانیوز: به گفته رییس برشنا شرکت در نتیجه تخریب پایه‌های برق و قطع لین بالغ بر 9 ملیارد افغانی به برشنا شرکت خسارت وارد شده است…

امان الله غالب رییس برشنا شرکت روز چهارشنبه (20 قوس) درگردهمایی مسوولان ولایتی این شرکت در کابل گفت که در 350 رخداد امنیتی در جریان سال جاری تاسیسات برق آسیب دیده‌اند.

او گفت که این رخدادها که عمدتا تخریب پایه‌های برق و قطع لین را شامل می‌شود بالغ بر9 ملیارد افغانی به برشنا شرکت خسارت وارد شده است.

او افزایش تخریب پایه‌ها و تاسیسات برق در جریان امسال را به جنگجویان مسلح مخالف دولت نسبت داده افزود که رخدادهای یاد شده به هدف وارد کردن خسارت بر دولت صورت گرفته‌اند.

آقای غالب همچنان از افزایش میزان بدهی دولت از برشنا شرکت یادآوری کرده خواهان تصفیه این بدیهی از سوی وزارت مالیه شد.

به گفتۀ او، بالغ بر 8 ملیارد افغانی ادارات دولتی افغانستان به شمول نهادهای امنیتی به برشنا شرکت بدهکار اند.

وی بیان داشت که دولت بالغ بر 5 ملیارد افغانی از بابت مصرف انرژی برق از گذشته مقروض بود و اخیرا 29 واحد امنیتی و دفاعی به شبکه برق وصل شده که این بدهی را به 8 ملیارد افزایش داده است.

رییس برشنا شرکت همچنان به توسعه شبکه ملی برق اشاره کرده بیان داشت که در جریان سال جاری خورشیدی 197 هزار مشترک جدید به این شبکه وصل شده‌اند.

توسعه شبکه ملی برق در حالی جریان دارد که بر اساس ارقام رسمی 415 میگاوات کمبود انرژی برق در کشور وجود دارد و کمبودی از طریق قطع موقتی برق به مشترکین جبران می‌شود.

اما رییس برشنا شرکت تصریح کرد که پروژه انتقال برق توتاب از کشور ترکمنستان تا یک سال دیگر تکمیل شده و کمبودی یاد شده را جبران خواهد کرد.

وی در بخش دیگر یادآور شد که برشنا شرکت زمینه سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش تولید و انتقال انرژی را مساعد کرده و 3 پروژه جدید را به زودی به داوطلبی می‌گذارد.

او در این بخش وضاحت داد که برشنا شرکت تمایل دارد، مسوولیت توسعه شبکه، توزیع برق و جمع‌آوری عواید را در 14 ولایت به سکتور خصوصی واگذار کند؛ وی از شرکت‌های داخلی خواست که در این بخش داوطلب شوند.