- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

اعتراض نمادین شماری از خبرنگاران به محدودیت های وضع شده از سوی طالبان

آریانانیوز: شماری از خبرنگاران به گونه نمادین با بستن دهان شان، می خواهند اعتراض شان را در برابر مشکلات اقتصادی، تهدیدات امنیتی و وضع محدودیتها از جانب طالبان در فضای مجازی پخش کنند…

بیست و پنج تن از خبرنگاران افغان که دهان شان را به رسم اعتراض در برابر مشکلات اقتصادی، تهدیدات امنیتی و وضع محدودیتها از جانب طالبان دوخته اند. آنان در یک اتاق در گوشه ای از شهر کابل دست به اعتصاب زدند.

عبدالناصر همت یک تن از این خبرنگاران میگوید که از سه ماه به این سو درب رسانه ها در کابل و ولایت های افغانستان به روی خبرنگاران مسدود است.

بانوان و مردان خبرنگار در بسیاری از رسانه ها کارهای شان را از دست داده اند. عبدالناصر همت اظهار می دارد: ما برای دور سوم دست به اعتصاب پنهانی زدیم. خواست ما از جامعه جهانی و کشورهای حامی افغانستان این است که به وضعیت خب نگاران در افغانستان توجه جدی داشته باشند.

همت گفته است، از آنجایی که طالبان محدودیت های تازه ای برای تظاهرات و رسانه ها ایجاد کرده اند، نمی توان خواست های خبرنگاران را به صورت آزاد بیان کرد. از اینرو این جمع از خبرنگاران به گونه نمادین با حضور در فضای کوچک یک اتاق و بستن دهان شان، می خواهند اعتراض شان را در فضای مجازی پخش کنند. تا بگفته او توجه جهانیان را به وضعیت تاثر بار آزادی بیان و کار اطلاع رسانی در افغانستان جلب کنند.

عبدالناصر همت می گوید که روزنامه نگاران در افغانستان با از دست دادن شغل شان در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند.

ناصر که برای دوازده سال تهیه کننده برنامه های سیاسی در یکی از شبکه های تلویزیونی افغانستان بود می گوید به دستفروشی در خیابان ها پرداخته است. او اظهار داشت: عایدات خبرنگار دهان و قلمش است. وقتی دهان و قلم او را ببندند راهی برای عایدات او باقی نمی ماند. ما به شکل نمادین دهانمان را بستیم تا آنها به این حالت ما توجه بکنند.

طالبان اما همواره اعمال خشونت و محدودیت در برابر رسانه ها و کار خبرنگاران را رد کرده اند. سخنگویان این گروه گفته اند که آنان متعهد به آزادی رسانه ها هستند. اما تاجاییکه دیده می شود در رابطه به مشکلات اقتصادی خبرنگاران و همچنین مشکلات مالی رسانه ها راه کارهایی هنوز وجود ندارد.