3 عقرب 1395 - همه اخبار

ارائه گزارش دستآوردها و پلان تطبیقی کنفرانس بروکسل توسط وزیرمالیه

ارائه گزارش دستآوردها و پلان تطبیقی  کنفرانس بروکسل توسط وزیرمالیه

آریانا نیوز: روز گذشته گزارش دستآوردها و پلان تطبیقی کنفرانس بروکسل را درحضورمجلس عمومى مشرانوجرگه ارائه کرد.

وزیر مالیه گفت: ” خوشبختانه جامعه جهانى تعهدات حکومت افغانستان را موفقانه ارزيابى نمودند و ما با ارائه سند چارچوب انکشاف افغانستان که دیدگاه انکشافی افغانستان را با برنامه عملى مشخص ميسازد، مبلغ ١٥،٢٦٤ ميليارد دالر آمريكايى را از طرف ٣٨ کشور و نهاد بین المللی برای چهار سال آینده ‎(۲۰۱۷-۲۰۲۰) بدست آورديم که مبلغ ۵،۶ ملیارد  دالر آن توسط کشور های اتحادیه اروپا تعهد گردیده است.”

وی افزود: “در حاشيه کنفرانس بروکسل حکومت افغانستان دو توافقنامه بسيار مهم را نيز با اتحادیه اروپا و بنیاد آغا خان امضاء نمود. اتحاديه اروپا تحت توافقنامه دولت سازی  مبلغ ۲۰۰ ملیون یورو را به پروژه های انکشافی تعهد نمودند که از طریق بودیجه ملى بمصرف خواهد رسيد. همچنان وزارت شهرسازی و مسکن  و بنیاد آغا خان تفاهمنامه جداگانه  را برای بازسازی اطراف دریای کابل به امضاء رساندند.”

وزیر مالیه گفت: ” اين كمك ها براى تطبيق برنامه هاى ملى، بهتر شدن وضعيت اقتصادى افغانستان و مردم شريف ما بادرنظرداشت موثريت و مثمريت بمصرف خواهد رسيد و حكومت افغانستان براى حفظ دستاوردهای کنفرانس بروکسل و تداوم حمایت جامعه جهانى در قسمت میکانیزم تطبیقی چارچوب انکشاف افغانستان و تعهدات متقابل، مساعی جدی را بخرچ  خواهد داد”.

قابل تذکر است که كنفرانس بروكسل به ميزبانى مشترك افغانستان و اتحاديه اروپا با دو نشست حاشيوى بتاریخ 4 و 5 اکتوبر برگزار گرديد.

بیشتر بخوانید  گزارشی تکان دهنده از تجاوز جنسی به زنان در زندان‌های طالبان
همرسانی کنید!