- خبرگزاری آریانا نیوز - https://ariananews.co -

حکم آزادی 400 زندانی طالبان به امضاء رییس جمهور غنی رسید

آریانانیوز: فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبین نظامی و عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان به امضاء رییس جمهور غنی رسید…

به نقل از ارگ، محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان طی مراسمی، فرمان های تخفیف و عفو مجازات منسوبین نظامی و عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضاء کرد.

در این مراسم که در ارگ برگزار شد، در آن معاونین ریاست جمهوری، قاضی القضات و رییس ستره محکمه، مشاور امنیت ملی، رییس عمومی ادارۀ امور، رییس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری و رییس هیات مذاکره کنندۀ دولت افغانستان، حضور داشتند.

رییس جمهور به تاسی از حکم مندرج فقرۀ ۱۸مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و با درنظرداشت تقاضای اعضای لویه جرگه مشورتی صلح مؤرخ ۱۷ اسد ۱۳۹۹ منعقده کابل، تخفیف و عفو مجازات حبس منسوبین نظامی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم محکوم گردیده اند، منظور کرد.

در مادۀ اول این فرمان در مورد تخفیف و عفو مجازات آمده است: مدت باقی ماندۀ مجازات حبس منسوبین نظامی که به الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، با رعایت مادۀ ۳۵۰قانون اجراات جزایی و احکام قانون منع خشونت علیه زن، بدون در نظرداشت مدت باقی ماندۀ حبس شان، عفو و از حبس رها گردند.

همچنان در این ماده چنین تذکره یافته است: منسوبین که علاوه بر حبس الی پنج سال به جزای نقدی محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنان نیز عفو گردد.

در مادۀ دوم این فرمان نگاشته شده است که تطبیق احکام این فرمان مانع اقامه دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

به همین ترتیب رییس جمهور در این مراسم، به تعقیب فیصلۀ لویه جرگه مشورتی صلح که در مادۀ دوم قطعنامه آن رهایی زندانیان باقی ماندۀ طالبان را تایید نمود، فرمان عفو مجازات محکومین مشمول لست پنج هزار نفری مطالبه شدۀ گروه طالبان را امضاء کرد.