27 عقرب 1394 - مقالات

رشوه دو ونیم میلیون دالری احمدضیا مسعود

رشوه دو ونیم میلیون دالری احمدضیا مسعود

احمد ضیا مسعود مبلغ دو ونیم میلیون دالر و عبدالعلی محمدی هیجده لک دالر رشوه دریافت کرده اند.

 

احمدضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور حکومت داری خوب دو ونیم میلیون دالر و عبدالعلی محمد مشاور حقوقی رییس جمهور غنی هجده لک دالر در قرار داد ساخت شهرک هوشمند خلیل الله فیروزی رشوه دریافت کرده اند.

 

یک عضو مجلس نمایندگان گفت که در عقد قرارداد وزارت شهرسازی با خلیل فیروزی برای ساخت شهرک هوشمند، احمد ضیا مسعود مبلغ دو ونیم میلیون دالر و عبدالعلی محمدی هیجده لک دالر رشوه دریافت کرده اند.

به گفته این منبع، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی این موضوع را در یک صحبت خصوصی با یکی از اعضای مجلس نمایندگان گفته است.

 

اخیرا وزارت امور شهرسازی قرارداد ساخت یک شهرک هوشمند با هزینه چرخشی900 میلیون دالر را در شهر کابل با خلیل الله فیروزی یکی از مقروضین عمده کابل بانک به امضا رساند؛ اما بعدا رییس جمهور غنی این قرار داد را لغو کرد.

 

خلیل الله فیروزی از مقروضین کابل بانک سال گذشته از سوی دادگاه به ده سال زندان و پرداخت تمامی بدهی هایش محکوم گردید. آقای فیروزی تاکنون فقط یک سال قید زندانش را سپری نموده و نیز تاحال بیش از صد میلیون دالر از کابل بانک قرضدار می باشد.

 

عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور در مراسم امضا قرار داد شهرک هوشمند میان وزارت شهرسازی و خلیل الله فیروزی گفت که آنها پیشنهاد کرده تا خلیل الله فیروزی از زندان آزاد شودکه به گفته وی با عقد این قرار داد از یک سو آقای فیروزی سرمایه گذاری های خارجی را جذب می کند و از سوی دیگر کمک می کند تا وی قرضه های خود را پرداخت کند.

بیشتر بخوانید  رشوه عروس برای ازدواج با پسر 15 سال کوچکتر از خودش!

 

محمدی در این مراسم از آقای فیروزی تشکری کرد که پیشنهاد وی را مبنی بر عقد قرار داد ساخت این شهرک پذیرفته و از آن استقبال کرده است.

 

رییس جمهور غنی با صدور فرمانی این قرارداد را لغو کرد. آقای غنی در فرمانش گفته بود، از آنجایی که رسیدگی به پرونده کابل بانک و حصول قرضه های این بانک از نزد شرکای آن از تعهدات حکومت است، بنابراین این قرار داد را لغو می کند.

 

این قرارداد، مورد انتقاد شدید مردم و نمایندگان مجلس قرار گرفت. آگاهان و نمایندگان مجلس می گفتند که حکومت با یکی از عاملان بزرگترین فساد مالی در کشور و یکی از بزرگترین مقروضین کابل بانک قرار داد ساخت بزرگترین شهرک را در شهر کابل به امضا می رساند.

منتقدین می گفتند اگر خلیل الله فیروزی توانایی ساخت این شهرک بزرگ را دارد، چرا قرضه های کابل بانک را پرداخت نمی کند.

 

عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور که در این قرار مورد انتقاد مردم قرار داشت، از وظیفه معلق شده است.

گفته می شود که انعقاد این قرارداد با خلیل الله فیروزی با اصرار عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور صورت گرفته است.

همرسانی کنید!