بخش : مطلب ویژه 2, مقالات -+ نسخه قابل چاپ

زمان انتشار : پنجشنبه, 22 جدی , 1390 لینک کوتاه خبر :

بازشناسی فاکتورهای بحران در افغانستان

Factors to the crisis in Afghanistan - بازشناسی فاکتورهای بحران در افغانستان

بخش اول

ـ 1ـ

افغانستان بام دنیاست هرچند که فرو افتاده است. فرودست است ولی بلند آوازه. اما؛ زرسوایی بلند آوازه است. افغانستان در روزگار “جنگ سرد” شهره جهان شد. چه آنکه ناگهان یک قطب جهان در آن فرود آمد. واین چنین نام افغانستان در ردیف نام بلند”اتحادجماهیر شوروی” ارتقا یافت وجهانی گشت.آنگاه که آن نام بلند فروکاسته شد، دنیا هم افغانستان را به فراموشی گماشت. سی سال فراموشی. تا اینکه دنیا برپایه ی یک قطب پایدار شد. واین بار این قطب دنیا با تمام توانش براین سرزمین فراموش شده و بر روی زخم های التیام نیافته اش فرود آمد. تمام دنیا به حیرت افتادند وبه این پیکر نیمه جان، متحیر نگریستند. دست نوازش گشودند وهمگی تعهد به بهبودی کامل دادند. نابودی “دشمن مسلط (طالبان) وحذف ترور و وحشت”، “بنیاد یک دولت قوی ومتکی به خود”، “بازسازی ویرانی” و “نهادینه سازی ارزش های نوین انسانی” از اهم مهمات بودند که برآن همت نمودند و جامعه جهانی بر آن اجماع جهانی کردند.

از آن همت جهانی درست ده سال می گذرد. اما قسم به همین جهان وآن همت جهانی اش. جهان خود شاهد است که اوضاع این سامان  هر روز بی سامان تر از دیروز است ودشمن مسلط تر از هرروز. وحشت  سایه افکنده است و دهشت افکنان فزونی یافته اند. پایه های دولت لرزان است واقتدار آن رو به فرسایش. بازسازی درویرانه ها گم شده است و ارزش های نوین انسانی بی مفهوم مانده اند.آشفتگی بیداد می کند وافسردگی بر جان مردم مسلط شده است. سردرگمی های امنیتی٬ نظامی و سیاسی در افکار عموم حاکم شده اند. نشانه ی آشکاری از تلاطم رفتن کشتی طوفان زده ی کشور عیان گردیده است و اما این که این زورق شکسته با چه امواج خروشان و کمر شکن رو به رو است٬ هیچ کس را از این راز نهان خبر نیست. چه آنکه نه تنها کشتی نشسته گان که حتی ناخدای این کشتی هم نمي داند که این دریا به کجا مي برندش، وامپراطور این دریا اورا به کدام ساحل می سپارندش.

هرچند که طالبان اهریمن این بدبختیهاست. ولی باید دانست که خاستگاه این اهریمن از کجاست؟ آن بینظیر خیر ندیده خود به نشریه لوموند گفته بود که “طرح تأسیس طالبان از انگلیس بود.عربستان هزینه اش را متقبل شد. آمریکا آن را مدیریت کرد ومن آن را اجراکردم.” نفرت خدا بر آنان باد! در این نوشتار اما؛ نقش پاکستان،آمریکا،طالبان ودولت افغانستان به عنوان عوامل اصلی  تداوم بحران  درافغانستان به تحلیل گرفته خواهد شد.

ارسالی: سید آصف حسینی

همرسانی کنید!